Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hà Lang

Xã Hà Lang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0984744706
C2Halang.tuyenquang@moet.edu.vn